Literárně-dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Dramatický obor

Základy herectví, komunikace a improvizace, jevištní pohyb a jevištní projev, pohybová průprava a herecká průprava, technika mluveného projevu, dějiny divadla.

Vyučující

  • Mgr. Eva PolzerováPohybová a herecká průprava, jevištní pohyb, jevištní mluva, improvizace a komunikace

Délka studia

  • 3 roky

Cena studia (částka je  uvedena za měsíc)

Mládež (15 - 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

Posluchači dramatického oboru jsou vedeni zejména k praktickému vnímání a prožívání divadla jako svébytného umění. Učí se chápat a zvládat dramatické situace, vycházejí z poznávání sebe sama, učí se rozvíjet přirozený pohyb, prostorové, dynamické a tempo-rytmické dovednosti. Pracují na rozvoji kvalitní artikulace, zabývají se rytmem, dynamikou a intonací řeči. Výuka rovněž zahrnuje trénink komunikace a prohlubuje cestu k umění improvizace.

Dramatický obor rozvíjí škálu praktických dovedností, které jsou předpokladem pro mnohá povolání, v nichž úspěch závisí na schopnostech aktivně komunikovat, veřejně vystupovat a tvořivě pracovat. Rozvíjí dovednosti pohybové, mluvní, komunikační, improvizační a kooperační. Dramatický obor je oborem syntetizujícím a je postaven na tvořivém principu.

Pohybová průprava

Komplexní pohybová průprava vede k vědomému a cílenému rozvoji přirozeného pohybu. Rozvíjí kinestetickou vnímavost a představivost.

Jevištní pohyb

Rozvíjí dovednosti, které vedou k plasticitě těla, zvládání prostoru (v jeho četnosti), tempa, rytmu, dynamiky, jednání s partnerem. Rozvíjí fantazii, představivost, obrazotvornost a pohotovost v jednání v situacích.

Jevištní mluva

Osvojuje dechovou techniku, posazení hlasu. Rozvíjí hlasovou sílu, správnou artikulaci a schopnosti souvislého projevu.

Komunikace a improvizace

Rozvíjí komunikační a improvizační dovednosti, které vedou k svobodnému a aktivnímu jednání.

Herecká průprava

Rozvíjí osobnost a přirozené předpoklady v tvořivých činnostech. Nabízí hru a hraní jako princip vstupování do sociálních rolí. Posiluje vědomí osobnostně-sociálního rozvoje každého posluchače.

Dějiny divadla a teorie dramatu

Seznamuje tvořivými metodami s dějinami divadla i jeho osobnostmi.

Literatura ke studiu

  • J. Kroschlová, Nauka o pohybu
  • R. Lukavský, Stanislavského metoda práce
  • J. Vostrý, Předpoklady hereckého projevu
  • J. Hyvnar, Herec v moderním divadle
  • J. Vinař, Elementy herectví
  • J. Hůrková, Základy jevištní mluvy
  • V. Levi, Umění jednat s lidmi
  • J. Křivohlavý podle vlastního výběru