Literárně-dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Jednoletý kurz komunikace

Komunikace  jako prostředek k dorozumění

Vyučující:

 Mgr. Eva Polzerová

 

Cíl  kurzu:

zvládnutí zákonitostí komunikace s ohledem na osobnost člověka

  • Důležitou složkou lidského života je komunikace. Není to jen přenášení informací, ale klíč k tomu, abychom sdělované informace chápali v souvislosti se situací, ve které se komunikace uskutečňuje.
  • Vyvážená komunikace nabízí spoluvytváření sociální atmosféry.
  • Otevřená komunikace napomáhá při řešení překážek a konfliktních situací.

Program kurzu:

  1. mimoslovní (nonverbální) komunikace – mimika, gestika a další mimoslovní signály
  2. slovní (verbální)  komunikace  - monologické a dialogické aspekty mluvní složky komunikace
  3. trénink komunikace na běžných životních situacích  - cvičení, hry