Dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Technika mluveného projevu

Kurz, vhodný pro moderátory kulturních akcí, rádií, pro podnikatele, politiky, učitele a všechny, kteří chtějí kultivovat svůj projev.

Vyučující

Délka studia

  • 1 rok

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (od 15 do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

 

   
   
   
   

Podstatnou část cvičných textů si vybírají frekventanti sami z oblasti svého oboru. Nosným předmětem kurzu je předmět Technika mluveného projevu, která se zabývá kultivací mluvního hlasu, ortoepií (správnou výslovností z hlediska výslovnostní normy českého jazyka), výrazovými možnostmi hlasu (pauza, temporytmus, dynamika, modulace, intonace), cítěním prostoru apod.

Komunikace seznamuje frekventanty kurzu s metodami úspěšného jednání. Zvláštní důraz je kladen na autodiagnostiku (poznání sama sebe), práci s „vnitřní energií", osobnostní a sociální profilaci při co největším zachování autenticity a individuality frekventanta. Je jedním z nejdůležitějších předmětů, které rozvíjejí osobnostní a psychosomatickou vybavenost. Při výuce jsou využívány sebereflexní techniky, testy, projektivní techniky, behaviorální techniky, apod.

Rétorika se zabývá se obsahem sdělení tj. jeho významovou (sémantickou) hodnotou, a formou sdělení, tj. způsobem jeho jazykového vyjádření, tedy výběrem a uspořádáním jazykových prostředků, jimiž sdělení realizujeme, a způsobem jejich realizace zvukové. Nezbytnou součástí předmětu je trénink rychlého, pohotového a srozumitelného vyjadřování.

Asertivní trénink je založen na prakticky řešených modelových situacích.