Estetická školička

Dopolední estetická školička zahrnuje komplexní estetickou výchovu dětí předškolního věku (od 3 do 5 let).
Výuka probíhá denně od 8 do 12 hodin (od 12 do 13 hodin navazuje podle potřeb rodičů Prodloužená školička) ve dvou třídách. Má specifické zvláštnosti a jen okrajově se podobá běžné mateřské škole. Ve třídě je maximálně 10 dětí, tzn. že akcentuje individuální přístup a celkový duch je více rodinný, proto oslovování "teto". Školička integruje děti zdravé se zdravotně postiženými (LMD, neurologické problémy, smyslové vady atp.)

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, jógu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.

Odpolední estetická školička

Odpolední estetická školička zahrnuje komplexní estetickou výchovu dětí předškolního věku (od 3 do 5 let).

Výuka vychází z vývojových specifik věku dítěte:

  • děti se učí prožitkem při hře a činnosti – hravou cestou získávají množství kognitivních zkušeností, navazují sociální kontakty
  • školáčci rozvíjejí svoje pohybové dovednosti; jde nám zejména o to, aby cítili radost z vlastního pohybu
  • dětem nabízíme rytmické činnosti spojené s pohybem tak, aby zvládly jednoduchou melodii a osvojily si krátké texty (říkadla, popěvky, báseň)
  • dbáme na rozvoj řeči, motorických schopností a smyslového vnímání
  • všechny nabízené činnosti mají základní cíl - rozvoj dítěte; vycházíme přitom ze zájmů dítěte, z konkrétních situací, které vznikají přirozeně nebo cíleně při záměrných činnostech

Vyučující

  • Bc. Eliana MacháčkováVýuka dětí předškolního věku, Odpolední estetická školička, cvičení rodičů s dětmi

Cena výuky (částka je uvedena za měsíc)

Odpolední estetická  
 školička (od 14 do 15.30 hodin) 360 Kč

Výuka probíhá každou středu.

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, jógu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.