Tanečně-pohybové obory

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi příznivě působí na psychomotorický vývoj dítěte. Rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, celkovou vnímavost dítěte a napomáhá utužovat sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem.

Vyučující

  • Bc. Eliana MacháčkováVýuka dětí předškolního věku, Odpolední estetická školička, cvičení rodičů s dětmi

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Dítě s doprovodem dospělé osoby 200 Kč

Děti si zvykají na pravidelný a zdravý pohyb, přiměřený jejich věku a schopnostem. Pohybové aktivity jim pomáhají při správném vývoji kostry a svalových skupin, zdokonalují koordinaci pohybu a rozvíjejí současné pohybové schopnosti a dovednosti. Doporučený věk: 1 – 3 roky, ve skupince maximálně 10 dětí, jedna lekce trvá 60 minut.

Náplň hodiny

  • Veselé společné přivítání písničkou
  • Cvičení a tancování na dětská říkadla a písničky, cvičení s použitím bezpečného nářadí či náčiní, překážkové dráhy
  • Používání pomůcek nejrůznějších barev a tvarů
  • Hravé zpívání za doprovodu jednoduchých hudebních nástrojů
  • Propojování pohybu s jinými uměleckými žánry
  • Společné rozloučení písničkou