Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda, která využívá aktivních pracovních činností jako prostředku léčby.

Vyučující

  • Bc. Marie HelebrandováVýuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč

Ergoterapie vyžaduje u každého jednotlivce speciálně vypracovaný individuální plán, přizpůsobený zdravotním, mentálním a osobnostním zvláštnostem žáka. Rozvíjí jemnou motoriku a citlivost prstů obou rukou žáka, jejich ovládání i při pohybové nedostatečnosti a působí pokud možno na obě ruce, jsou-li. Výtvarné, pracovní a manipulační činnosti ovlivňují obě mozkové hemisféry, rozvíjejí estetické schopnosti žáka, jeho tvořivost, cítění a vkus. Žák se učí zacházet a správně používat pracovní nářadí a výtvarné materiály, cvičí koordinaci obou rukou, oka a ruky, rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti různých výtvarných a pracovních technik. Do oboru ergoterapie zahrnujeme také speciální výuku hry na hudební nástroje, která je v praxi školy určena zejména dětem a mládeži s mentálním postižením a kombinovaným postižením s více vadami (žáci mentálně retardovaní, s Downovým syndromem, autisté, s Aspergerovým syndromem, s dětskou mozkovou obrnou, hydrocefalem a s jejich kombinacemi).