Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Taneční terapie

Taneční terapie je v praxi Múzické školy využívána jako terapeutický neverbální prostředek k vyjadřování činností, pocitů a emocí prostřednictvím pohybu.

Vyučující

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč

Žák se učí poznávat své tělo, svůj pohybový styl v souvislosti s aktuálním zdravotním a emočním stavem. Taneční terapie je přizpůsobena možnostem žáků i potřebám skupiny. Pracuje na vytváření choreografií tak, aby jednotliví tanečníci vnímali hudbu, sebe a své pocity, emoce, ale také ostatní tanečníky. Důraz je kladen na práci v prostoru a orientaci v něm.

Cílem pohybově-taneční terapie je umožnit žáku jasnější vnímání a orientaci ve vztazích, vztah k sobě samému (porozumění a přijetí sebe sama, otevřené vyjadřování sebe sama).