Modelování a keramika

Obor keramika se vyučuje v keramické dílně v maximálním počtu 6 žáků. Cílem oboru je zvládnutí celého procesu vzniku keramického výrobku od jednoduchých úkolů (zpracování hlíny, modelování z hadů a plátů, nízký reliéf ad.), až ke složitějším výrobkům jako jsou např. nádoby, plastiky, užitkové předměty s různým designem a funkčností. Pro přípravu na prostorovou tvorbu jsou využívány také základy kresby.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti 250 Kč

Žáci se přirozeně seznamují s plastickými a prostorovými tvary (přírodní tvary, zvířecí a figurální předlohy, geometrická tělesa) a jsou vedeni k tomu, aby dokázali svoji práci také vždy řádně dokončit a prezentovat.

Keramický obor zahrnuje nejen samotnou práci s keramickou hlínou, ale též točení na hrnčířském kruhu, glazování, engobování ad., včetně jejich funkčního propojování s ostatními výtvarnými materiály (např. papír, dřevo, sklo, drát). Specifikem tohoto oboru je integrace předškolních i školních žáků s dětmi se zdravotním postižením, samozřejmě při uplatnění individuálního přístupu.

Žáci se naučí:

  • respektovat provoz keramické dílny, dodržovat hygienu při práci a bezpečnostní pravidla
  • orientovat se v základních pojmech souvisejících s tvorbou keramiky (např. šlikr, střep, výpal, glazura)
  • pracovat s keramickou hlínou (např. modelování, hnětení, vymačkávání, válení, vytváření základních tvarů, lepení, vytlačování do forem)
  • rozpoznávat druhy a vlastnosti hlíny, možnosti práce s hlínou, přidávání a odebírání hmoty, vrstvení, kupení
  • rozlišovat a umět používat různé způsoby opracování povrchu (např. vrypy, otiskování předmětů, retušování)
  • rozlišovat a využívat různé druhy povrchové úpravy (např. opracování střepu v koženém stavu, práce s engobami, oxidy a barvítky, glazování)
  • používat základní keramické nástroje (např. štětec, kulmík, špachtle, očko, rydlo
  • převádět realitu do plastické podoby kombinací různých prostorotvorných přístupů (např. reliéf, kachel, plastika)
  • pracovat na hrnčířském kruhu (např. centrování, základní tvary).