Výtvarná výchova pro začátečníky i pokročilé

Vyučuje se ve skupině s maximálně 10 žáky a zaměřuje se na výuku dětí předškolního věku, školního věku a na přípravu žáků k talentovým zkouškám na vyšší umělecké školy výtvarného zaměření.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti 200 Kč

Žáci předškolního věku se naučí:

 • vhodně manipulovat s výtvarnými nástroji a pomůckami, tzn. držet a používat štětce, tužky, nůžky, lepidla ad.
 • rozlišovat a pojmenovat základní výtvarné kresebné a malířské techniky
 • Malba – poznávat základní a doplňkové barvy a namíchat je, poznávat temperové a vodové barvy a rozdíly mezi nimi
 • Kresba – pracovat tužkou, pastelkami, suchým i mastným pastelem, voskovkami, uhlem
 • experimentovat hravou formou s materiály a technikami kresby, malby a objektové tvorby

Žáci školního věku se naučí:

 • poznávat vlastnosti a možnosti malířských a kresebných prostředků (tužka, tuš, suchý a mastný pastel, uhel, temperové a vodové barvy)
 • připravovat vhodný podkladový materiál a náčiní pro dané techniky
 • Malba – používat pastózní i lazurní malbu, ovládat temperu, akryl, vodové barvy, akvarel, kvaš, pracovat s malbou na plátno
 • Kresba – pracovat tužkou a vybrat si vhodnou tvrdost pro daný typ práce suchým i mastným pastelem, přírodním i umělým uhlem, rudkou, vhodně je kombinovat
 • spontánně používat a orientovat se v pojmosloví jako je bod, linie, barva, plocha, tvar, objem, prostor, světlo, stín, barva, kontrast, harmonie, opakování, rytmus, struktura, proporce ad.
 • experimentovat s vyjadřovacími prostředky plošné tvorby a seznamovat se s objektovou a akční tvorbou
 • využívat podněty vycházející z vlastních prožitků a pocitů, uplatňovat nové a neobvyklé postupy
 • na základě fantazie i reality vytvářet vizuální kompozice plošné i prostorové a kombinovat různé výtvarné techniky
 • chápat pojem abstrakce, včetně možností, které představuje a přináší nezobrazující oblast výtvarného umění

Žáci, připravující se k talentovým zkouškám se naučí:

 • přistupovat k výtvarné tvorbě poznáváním i sebepoznáváním
 • upevňovat schopnosti realizovat vlastní dílčí cíle
 • používat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), pracovat s jejich vlastnostmi a vztahy (podobnost, kontrast, opakování, rytmus atd.) a ve své tvorbě je prakticky i teoreticky zhodnotit
 • poznat a umět využít základní techniky vizuálně obrazného sdělení, prostorových činností i objektové a akční tvorby
 • orientovat se v základech dějin výtvarné kultury, analyzovat odlišné přístupy k tvorbě u jednotlivých období i u jednotlivých umělců