Závazná přihláška ke studiu

  • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jež nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby studijního oddělení Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o. (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, e-mail, telefonní kontakt).
  • Souhlasím rovněž s použitím svých fotografií, audio a videozáznamů z akcí školy i s uvedením svého jména pro potřeby propagačních, inzertních a dalších publikačních aktivit Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., v tisku, na internetu či v dalších médiích, případně pro potřeby zřizovatele (Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace aj.).
  • Školné je nutné vyrovnat nejpozději do jednoho měsíce ode dne zahájení výuky, jinak nelze pokračovat ve výuce.
  • Pokud dítě přichází do výuky samo, škola za něho odpovídá pouze po dobu výuky, a to v budově školy.

Vyplnění údajů označených hvězdičkou je povinné. *